Relacions Intergeneracionals que validen i formen

0% aportat

TERRITORI: Barcelona

CAUSA: Persones

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS): 

  Salut i Benestar

  Reducció de les desigualtats

  Ciutats i comunitats sostenibles

  Aliances per assolir els objectius

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ: SI

ACCIONS ACTIVES:  No.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest és un projecte que vol promoure a Barcelona ciutat la interrelació entre joves i grans creant entre 40 i 50 parelles de les dues generacions i propiciant un espai de trobada setmanal al llarg de l’any.

L’objectiu s millorar la qualitat de vida de la gent gran que viu a les residències de la ciutat i aportar valor a la formació dels joves en formació, promovent sinèrgies intergeneracionals que incloguin socialment als/les majors i que promoguin el voluntariat social entre els/les estudiants universitaris/es.

A Catalunya han millorat els barems de salut i ha crescut l’esperança de vida. Això és positiu però també significa que ens hem d’adaptar a una nova realitat amb una població més envellida amb necessitats de suport però amb dret a tenir una vida digna i independent i a participar en la vida social i cultural.

Per altra banda, a fi de contribuir a generar un nou model de convivència, el projecte incideix en la formació dels/les joves desenvolupant projectes de voluntariat mitjançant els quals aquests/es adquireixin competències socials i professionals d’autogestió, organitzatives i de comunicació.

Companyia, converses, xerrades, jocs de taula, activitats plàstiques i creatives, lectura, música o passejos són accions per a compartir i crear vincles entre les dues generacions que validen i formen a les persones.

Trencar amb l’aïllament social, la discriminació per l’edat i promoure una atenció social integral és possible si es posa en valor tot el que cada generació pot aportar, generant oportunitats pel creixement compartit i per generar relacions positives.

Vols facilitar que es faci realitat?

 

IMPACTES DEL PROJECTE

La realització d’aquest projecte genera com a mínim aquests impactes:

IMPACTE EN LES PERSONES BENEFICIARIES QUE VIUEN A LES RESIDÈNCIES:

 • Manteniment de la integració en la comunitat mitjançant els vincles intergeneracionals que augmenten la participació en activitats socials.
 • Augment de la valoració personal de dignitat en sentir-se part escoltada, reconeguda, i activa.
 • Reconeixement d’un mateix com a portador de valor, això permet la reafirmació de l’autoconcepte personal i la capacitat de poder aportar als altres.
 • Reducció dels processos de pèrdua de memòria.
 • Augment de la qualitat de vida per l’augment dels sentiments de felicitat i satisfacció.
 • Disminució de l’aïllament.
 • Augment del sentiment de pertinença: a una generació, al grup actual, etc.
 • Increment de la capacitat de comunicació en la mesura que permet recordar i posteriorment relatar, així com la vivència de noves experiències que es poden compartir.
 • Augment del temps d’oci en activitats que permeten mantenir una autodeterminació en quant als objectius personals.

IMPACTE EN QUANT AL GRUP DE JOVES ESTUDIANTS VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES:

 • Augment de la capacitat de compromís personal i social. Responsabilitat.
 • Accés a formació específica i posada en pràctica de coneixements, aptituds i habilitats personals.
 • Augment de la capacitat d’escolta activa.
 • Desenvolupament de les habilitats personals de paciència i capacitat de relació amb persones de col·lectius diferents.
 • Assoliment de competències d’autogestió, organitzatives, comunicatives i tècniques.
 • Augment de la capacitat d’autoconsciència dels processos vitals humans i les necessitats físiques i emocionals-afectives.
 • Coneixement dels programes socials.

IMPACTE EN LES FAMILIES DELS RESIDENTS:

 • Augment de la interrelació familiar. Enriquiment de la relació pel fet de compartir les interaccions que sorgeixen amb les persones voluntàries.
 • Implicació indirecta en la validació de les seves persones grans. Foment de noves experiències.
 • Sentiment de satisfacció i visió positiva dels seus antecessors/es.

IMPACTE EN EL PERSONAL DEL CENTRE RESIDENCIAL

 • Augment de la capacitat de respectar i promocionar l’autodeterminació dels usuaris disminuint així els processos de curatela “paternalista” que es solen donar en els recintes institucionalitzats.
 • Consolidació del mètode ACP, Atenció Centrada en la Persona que les valida.
 • Col·laboració i participació en processos d’enriquiment i enfortiment de l’autoestima dels/les residents.
 • Implicació en projectes socials de manera indirecta i capacitat de ser focus expansor per provocar que altres persones esdevinguin voluntàries.

IMPACTE EN LA SOCIETAT:

 • Oportunitat de conèixer i mantenir la història d’una generació.
 • Possibilitat de participar de manera activa mitjançant el voluntariat.
 • Augment de projectes que puguin donar noves oportunitats.
 • Augment de la consciència social i de corresponsabilitat. Divulgació de les accions socials.

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

5.600€

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls es destinarà a quatre àrees importants per poder dur a terme el projecte:

 • Formació dels joves voluntaris i voluntàries: material i sessions de formació per part de les persones organitzadores i coordinadores.
 • Gestió del projecte: presentacions, seguiment, valoració i avaluacions de les accions.
 • Comunicació i difusió del projecte.

 

DATA INICI DEL PROJECTE

Març de 2020.

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 10€