Política de Privacitat i Protecció de dades

En compliment de les obligacions legals establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personals i Garantia dels Drets Digitals, a continuació es detalla la política de tractament i utilització de les dades personals cedides a LORENA GRADOS LARA   (en endavant,  KUNECTORS) per part dels seus clients i/o usuaris.

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives que poguessin esdevenir aplicables, o bé per reforçar-ne la seguretat. En cas de produir-se qualsevol tipus de modificació, l’empresa notificarà degudament als clients i usuaris dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals.

Als efectes de la present Política de Privacitat, ha d’entendre’s com a “Usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que KUNECTORS ofereix a través de qualsevol dels canals habilitats.

KUNECTORS, com a responsable del tractament, informarà a l’Usuari, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, de la present Política de Privacitat, sol·licitant el seu consentiment, quan esdevingui necessari, així com per a qualsevol altre aspecte que requereixi la seva prèvia autorització.  L’objectiu de la Política de Privacitat de KUNECTORS és donar transparència a la informació sobre el tractament de les dades en els nostres Sistemes d’Informació i les dades que l’usuari pugui cedir a l’empresa.

 

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Dades de identificació
Identitat LORENA GRADOS LARA

 

(en endavant,  KUNECTORS)

NIF 46.659.109-K

 

Dades registrals Sol·licitud d’Inscripció al Registre de Marques amb el número N0407651
Telèfon +34 722 679 303
Correu electrònic hola@kunectors.com

 

2.- FINALITAT I LEGITIMACIÓ

Amb quina finalitat tractem les dades personals dels clients i usuaris?

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, WhatsApp, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades amb els projectes publicitats pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades de caràcter personal. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran dels projectes de terceres entitats en que aquest col·labora per tal de trobar col·laboradors, impulsors, filantrops, inversors, etc. actius a nivell econòmic o de voluntariat per a executar aquests projectes.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari al lloc web de KUNECTORS.
 • Tramitar les donacions i aportacions realitzades per l’usuari a qualsevol dels projectes que es troben publicitats a la pàgina web de KUNECTORS.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Les dades facilitades seran les estrictament necessàries per a poder realitzar la donació o aportació, el manteniment de la relació contractual i la comunicació bilateral entre les parts. El fet de no facilitar aquesta informació suposaria la impossibilitat de prestar el servei de manera òptima, professional i ajustada a les tasques encarregades a KUNECTORS, evitant el seu normal desenvolupament i execució.

 • Finalitats que requereixen consentiment. Es requerirà consentiment específic per al tractament de dades personals amb finalitats diferents a les legitimades en base una relació contractual per a la prestació de serveis i, més concretament, les relacionades amb accions comercials i/o publicitàries dirigides a l’Usuari mitjançant qualsevol canal, especialment pel que fa a les comunicacions electròniques.

En tot cas, no es requerirà consentiment explícit dels clients i/o usuaris per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials i informatives si aquests les han cedit, lliurement i voluntària, per a la seva recepció mitjançant qualsevol dels formularis i/o eines habilitades a l’efecte, o si aquest contingut forma part dels serveis prèviament contractats, essent aquests considerats com una prestació de serveis continuat i complementari del principal.

 • Aquest consentiment serà vigent encara que hagi finalitzat la relació amb KUNECTORS, sense perjudici que es pugui manifestar el contrari a partir de l’exercici dels drets respecte a les dades de caràcter personal facilitades per l’interessat previstos a la normativa reguladora, i d’acord amb la present política de privacitat.

Per quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals dels usuaris es mantindran mentre duri la relació contractual amb KUNECTORS i/o es mantingui la finalitat per a la qual van ser cedides.

Les dades dels usuaris subscriptors a la newsletter i notícies relacionades amb l’activitat de KUNECTORS per correu electrònic, o fins i tot SMS i WhatsApp, es conservaran durant el temps que l’interessat mantingui vigent la subscripció i fins al moment que sol·liciti la seva baixa.

Qui té accés a les dades personals cedides a KUNECTORS?

Les dades tractades per KUNECTORS són utilitzades per part dels professionals de l’empresa assignats per a la correcta gestió i prestació dels diferents serveis, comptant amb les degudes autoritzacions d’accés per a cadascun d’ells a partir de sistemes efectius de protecció i confidencialitat.

Tanmateix, les dades personals podran ser comunicades, quan s’escaigui, a:

 • Les empreses titularitat i/o participades per KUNECTORS per a la correcta execució dels serveis, així com per al desenvolupament d’accions d’informació, comercials i/o de promoció, per a la contractació de productes i serveis amb qualsevol d’aquestes entitats i per a la gestió de les relacions que es puguin mantenir amb aquestes per a satisfacció de les necessitats i requeriments dels clients.
 • Les empreses titulars dels projectes i/o campanyes publicades en la pàgina web kunectors.com per a la correcta gestió de les donacions rebudes per part dels usuaris i amb la finalitat d’emetre el corresponent certificat de donació.
 • Organismes públics, Jutjats i Tribunals, així com autoritats policials i administratives, sempre que existeixi l’obligació legal i certificada de facilitar-les. En aquest cas, KUNECTORS informarà degudament als interessats si es produís l’esmentat supòsit.
 • Col·laboradors de KUNECTORS que gestionin serveis externalitzats per KUNECTORS. La relació contractual amb aquests col·laboradors garanteix la seguretat, privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades personals dels clients a partir dels corresponents mecanismes legals de protecció establerts entre les parts, assegurant el respecte als rols de responsable i encarregat de les dades d’acord amb la normativa reguladora que resulta d’aplicació.

En tots els casos, KUNECTORS subscriu el corresponent contracte de tractament de dades per compte de tercers amb els proveïdors i col·laboradors mitjançant el qual s’imposa, entre d’altres obligacions, l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades, el tractament de les dades personals únicament i exclusiva per a les finalitats pactades i atenent a les instruccions dictades per KUNECTORS, així com la prescripció de suprimir i tornar les dades una vegada finalitzi la prestació de serveis.

No es transfereixen ni cedeixen les dades personals dels clients de KUNECTORS a tercers països amb finalitats ni comercials, ni cap tipus.

3.- DRETS

Quins són els drets dels usuaris?

KUNECTORS informa a l’Usuari sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament de perfils automatitzats de les dades personals recollides per l’empresa.

Drets respecte a les dades de caràcter personal facilitades

Accés: Dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que obren als fitxers de KUNECTORS.

Rectificació: Dret a modificar les dades personals de la seva titularitat que resultin inexactes o erronis.

Cancel·lació: Pot sol·licitar la supressió de dades personals quan, entre d’altres, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser cedides.

Oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de dades personals. KUNECTORS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims irrenunciables o per a l’exercici i defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament: A la vista de la seva condició de titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament d’aquestes durant els següents supòsits:

 • Durant la comprovació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan el tractament que s’estigui realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però no pretengui exercir l’oposició a la supressió d’aquestes.
 • Quan KUNECTORS no hagi de tractar les seves dades, per qualsevol dels motius acceptats, però les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan s’hagi produït l’oposició al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els particulars de l’Usuari.

Portabilitat de les dades personals: Dret a rebre en format electrònic les dades personals de la seva titularitat que hagi facilitat a KUNECTORS, així com sol·licitar que les cedim a un tercer escollit per l’interessat.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari i, en el seu cas, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a la següent adreça de les titulars de KUNECTORS, al Carrer dels Impressors, 12 de Vilanova del Camí (08788).

Aquesta sol·licitud haurà de contenir la referència “Protecció de dades” i haurà d’incloure les següents dades: Nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent.

Tanmateix, i essent fins i tot aconsellada la seva utilització prioritària per a garantir major celeritat, l’Usuari podrà exercitar aquests drets a través del correu electrònic hola@kunectors.com incloent-hi idèntica informació a la referida en el cas de petició per correu postal, incorporant a l’assumpte del e-mail “Protecció de dades”.

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment anteriorment descrit, sense que aquesta retirada afecti a la licitud del tractament anterior. KUNECTORS podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la normativa aplicable ho permeti.

KUNECTORS recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

Baixa en el servei d’enviament de comunicacions d’actualitat i newsletters

L’Usuari té dret a revocar, en qualsevol moment,  el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials i informatives, a través dels canals habilitats a l’efecte, sol·licitant-se no seguir rebent aquest tipus de comunicacions. És per això que l’Usuari podrà, o bé revocar el seu consentiment, o bé clicant a l’enllaç inclòs en cada comunicat comercial cancel·lant-se automàticament l’enviament de comunicacions comercials i informatives electròniques.

 

4.- PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades cedides a KUNECTORS poden procedir de diferents mitjans habilitats a l’efecte:

 • Informació facilitada quan es subscriu un contracte de prestació de serveis amb KUNECTORS.
 • Informació facilitada quan es produeix una acceptació de pressupost d’honoraris, el qual adopta la forma de compromís prestacional.
 • Quan s’ha donat d’alta en alguns dels canals d’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de KUNECTORS.
 • Quan ha realitzat un encàrrec determinat, incloent-hi l’encomana verbal, per a la gestió i tramitació de determinats serveis i/o productes oferts per KUNECTORS que no requereixen, per la seva entitat, d’una formalització contractual en format documental i escrita.
 • Quan s’ha posat en contacte amb l’empresa, per qualsevol motiu relacionat amb la seva activitat, a través de correu electrònic, de manera presencial o mitjançant trucada telefònica.
 • Quan es realitza una consulta presencial o telefònica.
 • Quan es presenta una queixa, reclamació o suggeriment.

 

L’Usuari rebrà tota la informació referent al tractament de les seves dades personals d’acord amb la present Política de Privacitat a la vista de la legitimació contractual que avala la cessió i tractament de les dades necessàries per a la prestació de serveis per part de KUNECTORS. Tanmateix, a l’interessat se li oferirà la possibilitat de prestar el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb finalitats diferents a les principals.

A partir de quina edat pot l’Usuari accedir als productes i serveis de KUNECTORS?

Els serveis de KUNECTORS, en principi, no s’adrecen a menors de 18 anys i, per tant, tampoc la seva web. En acceptar la present Política de Privacitat, l’Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys. Es tractaran de manera excepcional els supòsits de prestació de serveis a menors, exigint les autoritzacions i consentiments necessaris, establerts per la legislació aplicable en cada cas, per part dels pares o tutors legals.

 

5.- MESURES DE SEGURETAT DE GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT

Quines mesures de seguretat tenim implementades?

KUNECTORS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb els condicionants i requisits establerts per la normativa aplicable.

KUNECTORS té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat,  tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

KUNECTORS, preocupada per la privacitat, en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Ús de galetes

La nostra pàgina web utilitza galetes únicament per al correcte funcionament de la pàgina https://www.kunectors.com