Preguntes freqüents...

Sobre Kunectors, impact partners

Kunectors és un recurs per la representació de projectes d’impacte social per aconseguir impuls econòmic o de voluntariat. Ho fem mitjançant visites personalitzades a persones amb el mateix interès i també oferim la plataforma web per arribar a més persones.
A Kunectors representem projectes, no entitats. Això permet que les persones o organitzacions impulsores quedin compromeses amb la idea i no amb la marca de l’entitat.
1- TREBALLEM AMB TRANSPARÈNCIA I COMPROMÍS
2- UNIM I POTENCIEM XARXA DE TERRITORI
3- FOMENTEM LES ALIANCES SÒLIDES
4- VISIONEM ESTRATÈGIA SOCIAL
5- PROMOCIONEM EN PLATAFORMA ONLINE
6- OFERIM REUNIONS PERSONALITZADES
Aquest projecte es diferencia en ser una plataforma lliure per consultar els projectes disponibles i que permet l’impuls o donació puntual sense haver de registrar-se.

Les persones i organitzacions impulsores que volen efectuar una col·laboració poden utilitzar la plataforma Kunectors i els nostres serveis personalitzats per donar impuls a projectes sense cap cost.
Les entitats que presenten els projectes paguen un % pactat, en contracte, segons el volum del projecte, ja sigui aquest volum en termes de diners o voluntariat.
Aquests % s’apliquen sobre el total del valor de l’impuls aconseguit per Kunectors.
O bé un % sobre el valor de la jornada del voluntariat.
Si les aportacions es fan mitjançant la plataforma web es restarà el % del cost de gestions bancàries de TPV o Paypal de les transferències de donació que fem a les entitats.
Aquest cost de gestions bancàries les assumeix també l’entitat que presenta el projecte.
El que guanyem s’inverteix ens sous, costos de gestió i manteniment d’infraestructures. Tot els beneficis es reinverteixen en Kunectors per poder anar millorant els serveis i l’experiència de tots els partners.
Preguntes freqüents...

Sobre els projectes i les Entitats que els presenten

És una idea que es presenta de manera pública per tal d’assolir els recursos necessaris i fer-la realitat. Els recursos necessaris solen ser donatius monetaris o voluntariat.
Les Fundacions, ONG o Associacions d’utilitat pública que emeten certificats de donació i memòria poden presentar tots aquells projectes que requereixen de suport per part de tercers. Per presentar els projectes s’ha d’omplir el formulari o posar-se en contacte amb Kunectors (hola@kunectors.com) i enviar tots els documents pertinents. Les entitats que no poden emetre certificat de donació però si memòria del projecte també poden presentar projectes, tot i que els ubiquem en altra categoria. Contacta’ns i en parlem. (hola@kunectors.com)
Aconsellem que contactis amb nosaltres uns dos mesos abans de l’inici de la campanya d’impuls. Poder planificar totes les accions amb temps augmenta les possibilitats d’èxit i facilita l’acompliment dels tempos d’inici i tancament.
Si. Podeu presentar tots els idees i projectes que tingueu pendents d’impuls. Cada projecte requerirà un contracte de representació diferent amb Kunectors i poden tenir condicions diferents.
Els projectes son representats per Kunectors mitjançant la web i mitjançant reunions estratègiques. Podem parlar sobre quina és la vostra millor opció.
Com a entitat pots compartir el projecte que tens present a la plataforma Kunectors a totes les teves xarxes socials i de contactes i animar-los a donar-vos impuls. Sota de cada projecte a la web Kunectors hi ha el botó de “compartir” o “share”. Des d’aquí ho pots compartir a les teves xarxes socials, mail o whatsapp. Tot i que comparteixis i facis campanya per rebre tot l’impuls al teu projecte a la web Kunectors continuarà sortint pel teu territori per cercar partners de llarg termini per tal que esdevingueu una aliança estratègica.

Les donacions que es fan mitjançant Kunectors són finalistes. Així que sempre us transferirem els donatius que hagin fet per impulsar el vostre projecte.
Si observem que en tres mesos el vostre projecte no rep suports us fem un raport de les accions realitzades per tal que pugueu ajustar-lo o pugueu reorientar el projecte.
Si en el temps establert per promocionar el projecte supereu el suport demanat no passa res, us ho transferirem igualment i constarà al projecte el % aconseguit.
En la memòria que haureu d’adjuntar a les persones u organitzacions impulsores que us han fet suport haureu d’explicar a què heu destinat els recursos rebuts.
No. Podeu fer el donatiu i donar l’impuls que desitgeu mitjançant la plataforma web i els diferents sistemes que us ofereix TPV o Paypal.
Si. Pel que fa a la plataforma web sols ens ho has de comunicar a hola@kunectors.com.
Pel que fa la representació personalitzada s’aplicarà el cost derivat de les visites realitzades, recollit en el contracte signat.
Cada mes, en la primera setmana, us fem la transferència de tots els impulsos rebuts amb les dades de les persones o organitzacions impulsores per tal que emeteu els corresponents certificats de donació.
També en aquest moment liquidem els meritaments a Kunectors i ajustem els costos derivats de les gestions bancàries.
Preguntes freqüents...

Per a persones u organitzacions impulsores

Si és el cas en que el projecte demana suport econòmic:
1- A través de la plataforma web Kunectors mitjançant:
• Targeta bancària
• Paypal
2- Després de realitzar reunions personalitzades per esdevenir aliança estratègica mitjançant transferència bancària.
Si el projecte precisa voluntariat corporatiu:
1- Pactant-ho a través de reunions per trobar l’encaix perfecte entre l’Entitat i la vostra organització.
No. Podeu fer el donatiu i donar l’impuls que desitgeu mitjançant la plataforma web i els diferents sistemes que us ofereix TPV o Paypal.
Si. Pots escollir que el teu nom no es vegi al formulari. Els cognoms si han de sortir. Si efectues el teu impuls d’aquesta manera no podràs rebre el certificat de donació. També ho pots fer contactant a hola@kunectors.com i intentarem donar-te tota la informació que necessitis.
Les donacions que es fan mitjançant Kunectors són finalistes. Així que sempre transferim els donatius que s’ hagin fet per impulsar els projectes.
Sí. Sols es resten els costos de comissió bancària si es fa a la plataforma web mitjançant la passarel·la de pagaments TPV o Paypal. Una vegada es reben tots els donatius les entitats meriten a Kunectors el % pactat per la representació del projecte.

Sota de cada projecte a la web Kunectors hi ha el botó de “compartir” o “share”. Des d’aquí ho pots compartir a les teves xarxes socials, mail o whatsapp.
Sí, quan col·labores impulsant un projecte tens dret a beneficis fiscals entre un 30% i un 75%. Informació legal sobre mecenatge
Els tipus de deducció aplicables segons la Llei 49/2002 de 23 de desembre de “Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo” i amb les modificacions a 1 de gener de 2015 especifica els següents barems:
• Si ets PERSONA IMPULSORA Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): Primers 150€ en donacions a una o varies entitats: 75% Resta de diners per sobre de 150€: 30%
Si fas donatius durant almenys 3 anys a la mateixa entitat les quantitats superiors a 150€: 35%
• Si ets ORGANITZACIÓ o EMPRESA IMPULSORA Impost de societats (IS):
Donacions en general: 35%
Donacions plurianuals, a la mateixa entitat durant almenys tres anys, amb imports iguals o superiors a l’anterior exercici : 40%
IMPORTANT:
La reforma dels incentius fiscals al mecenatge no aplica fora d’Espanya. Al País Basc i Navarra mantenen una deducció del 20% i del 25% respectivament del total aportat
Totes les persones que efectuen donacions i són residents a Espanya tenen dret a desgravar fiscalment les seves donacions sempre que l’entitat sigui Fundació, ONG registrada o Associació declarada d’utilitat pública i emeti certificat de donacions.
És el document que acredita que s’ha efectuat una donació.
L’emet l’entitat que promociona el projecte i que és la receptora del donatius que s’efectuen mitjançant Kunectors.
Per rebre’l és imprescindible indicar correctament al formulari:
- NOM I COGNOMS o RAÓ SOCIAL
- DNI/ NIE o NIF
- MAIL
Adjuntem el text referent a Certificats de donació recollit a l’article 24 inclòs al capítol III: “Régimen fiscal de las donacions” i aportacions de la Llei 49/2002.
“Artículo 24. Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles.
1. La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria, en la forma y en los plazos que se establezcan reglamentariamente, la información sobre las certificaciones expedidas.
3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 16 de esta Ley.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dinero.
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.”
També podeu trobar més informació a:
BOE núm. 254, de 23 d’ octubre de 2003
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-19571
Si no s’és resident fiscal a Espanya s’haurà de fer consulta amb l’autoritat tributària del país de residència les possibles deduccions a les que té dret. Kunectors ni l’entitat que presenti el projecte seran responsables de la presentació i tramitació de l’esmentada desgravació davant l’organisme tributari del país en qüestió.
Després d’efectuar el teu impuls-donació s’enviarà al mail que ens has facilitat el Certificat de donació expedit per la Entitat que promociona el projecte. Aquesta Entitat també informarà als Organismes estatals pertinents per tal que s’apliquin les deduccions segons la Llei 49/2002.
L'ús d'aquest formulari implica l'acceptació de la política de privacitat d'aquesta web.

Kunectors, Impact Partners

Av. Barcelona, 30 Igualada (08700)
Tel: 34 722 679 303