Què és i com funciona?

En aquest apartat pots consultar tots els aspectes relatius a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals del mecenatge.

Podeu completar la informació sobre com afecta a nivell fiscal les vostres donacions i impulsos en la Llei 26/2014 on es recullen millores aplicables a partir de 2015.     Clica aquí

 

Certificat de donació

És un document que acredita la realització del teu donatiu-impuls i que justifica la possibilitat de rebre incentius fiscals.

Aquest document l’expedeix l’entitat que promociona el projecte i s’enviarà al mail de contacte que hagis facilitat a Kunectors en el menor temps possible.

Adjuntem el text referent a Certificats de donació recollit a l’article 24 inclòs al capítol III:  Régimen fiscal de las donaciones y aportacions de la Llei 49/2002.

“Artículo 24. Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles.

 1. La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
 2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria, en la forma y en los plazos que se establezcan reglamentariamente, la información sobre las certificaciones expedidas.
 3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
  a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
  b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 16 de esta Ley.
  c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
  d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dinero.
  e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
  f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.”

 

També podeu trobar més informació a:

BOE núm. 254, de 23 d’ octubre de 2003

El certificat fiscal per a persones físiques

ELS PRIMERS
150€ /ANUALS
75% DE DESGRAVACIÓ dels donatius fets a projectes que emeten certificat de donació
L'IMPORT QUE SUPERI ELS
150€ /ANUALS
30% DE DESGRAVACIÓ afegida en els imports que superen els primers 150€
DONACIONS A LA MATEIXA ORGANITZACIÓ
+150 /A PARTIR DEL TERCER ANY
35% DE DESGRAVACIÓ afegida en els imports que superen els primers 150€

El cerfificat fiscal per a persones jurídiques o empreses

PER QUALSEVOL DONACIÓ
TOTES LES QUANTITATS /
35% DE DESGRAVACIÓ EN IMPOST DE SOCIETATS dels donatius fets a projectes que emeten certificat de donació
DONACIONS A LA MATEIXA ORGANITZACIÓ
QUALSEVOL QUANTITAT /A PARTIR DEL TERCER ANY
40% DE DESGRAVACIÓ EN IMPOST DE SOCIETATS fets a projectes que emeten certificat de donació

*** Important Les millores fiscals esmentades no apliquen fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament.