El certificat fiscal per a persones físiques

ELS PRIMERS
150€ /ANUALS
80% DE DESGRAVACIÓ dels donatius fets a projectes que emeten certificat de donació
L'IMPORT QUE SUPERI ELS
150€ /ANUALS
35% DE DESGRAVACIÓ afegida en els imports que superen els primers 150€
DONACIONS A LA MATEIXA ORGANITZACIÓ
+150 /A PARTIR DEL TERCER ANY
40% DE DESGRAVACIÓ afegida en els imports que superen els primers 150€

El cerfificat fiscal per a persones jurídiques o empreses

PER QUALSEVOL DONACIÓ
TOTES LES QUANTITATS /
35% DE DESGRAVACIÓ EN IMPOST DE SOCIETATS dels donatius fets a projectes que emeten certificat de donació
DONACIONS A LA MATEIXA ORGANITZACIÓ
QUALSEVOL QUANTITAT /A PARTIR DEL TERCER ANY
40% DE DESGRAVACIÓ EN IMPOST DE SOCIETATS fets a projectes que emeten certificat de donació

*** Important: les millores fiscals esmentades no apliquen fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament.

*** Deducció en quota integra, límit 10% en base imposable

*** La deducció augmenta un 5% si l’activitat a la que s’aporta recursos és considerada prioritària per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat

*** Les aportacions a Associacions declarades d’Utilitat Pública solen desgravar un 10%

Què és i com funciona?

En aquest apartat pots consultar tots els aspectes relatius a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals del mecenatge.

Podeu completar la informació sobre com afecta a nivell fiscal les vostres donacions i impulsos en la Llei 26/2014 on es recullen millores aplicables a partir de 2015.     Clica aquí

Aquest 2020 hi hagut novetats en la legislació relativa a les donacions. El Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig publicat al BOE el 6 de maig de 2020  inclous una modificació de l’article 19 de la Llei 49/2002 que augmenta en un 5% les deduccions per donacions a Fundacions i ONG.

Aquest augment afecta a les donacions realitzades per contribuents de IRPF i per contribuents de l’Impost sobre la Renda  de No Residents que operin en territori Espanyol sense establiment permanent. Els nous percentatges de deducció s’apliquen des de l’1 de Gener de 2020 a les donacions a entitats acollides a la llei 49/2002, de 23 de decembre, de règim fiscal de les  entitats sense afany de lucre i dels incentius al mecenatge.    

Els nous percentatges de deducció són els següents:

 • Deducció del 80% pels primers 150 euros donats.
 • A partir d’ aquest import, es a dir, per l’import donat per sobre dels primers 150 euros:
  • Deducció del 35%.
  • Deducció del 40% si es tracta de donacions recurrents realitzades durant almenys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior.

Per a persones jurídiques en l’Impost de Societats hi ha aquestes deduccions fiscals :

– Deducció en quota íntegra del 35% amb un límit del 10%

– Deducció en quota íntegra del 40% quan es repeteix per tercer exercici la donació a la mateixa entitat amb la mateixa quantitat donada o es supera.

col·laboració
Certificat de donació

És un document que acredita la realització del teu donatiu-impuls i que justifica la possibilitat de rebre incentius fiscals. Aquest certificat l’emeten  les organitzacions que es regeixin i estiguin regulades per la Llei 49/2002.

*No tots els projectes que podeu trobar a Kunectors emeten certificat de donació. Podreu trobar aquesta informació dins del projecte o consultar a hola@kunectors.com

Aquest document l’expedeix l’entitat que promociona el projecte i s’enviarà en el menor temps possible al mail de contacte que hagis facilitat a Kunectors .

Adjuntem el text referent a Certificats de donació recollit a l’article 24 inclòs al capítol III:  Régimen fiscal de las donaciones y aportacions de la Llei 49/2002.

“Artículo 24. Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles.

 1. La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
 2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria, en la forma y en los plazos que se establezcan reglamentariamente, la información sobre las certificaciones expedidas.
 3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
  a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
  b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 16 de esta Ley.
  c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
  d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dinero.
  e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
  f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.”

 

També podeu trobar més informació a:

BOE núm. 254, de 23 d’ octubre de 2003